• Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 20.06.2021 թ․
 • Աշխատանքը Դիլիջան քաղաքում է։
 • Աշխատանքի սկիզբը 2021 թ.-ի հուլիսի 1-ն է։

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն (նախընտրելի են ֆինանսների, հաշվապահության կամ տնտեսագիտության ոլորտները)
 • Հաշվապահի առնվազն 3 (երեք) տարվա աշխատանքային փորձ
 • Մասնագիտական որակավորումները ցանկալի են
 • Հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերող իրավական ակտերի, հարկային և աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 •  ՀՀ օրենսդրության՝ ֆինանսատնտեսական գործունեության ոլորտին առնչվող հիմնական դրույթների լավ իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ, Microsoft Word-ի, Excel-ի աշխատանքային հմտություններ
 • «Հայկակական ծրագրեր»-ի ընդլայնված փաթեթի կիրառման հմտություններ
 •  Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Քննադատական և կառուցողական մտածողություն
 • Հաշվետվություններ և զեկույցներ կազմելու հմտություններ
 •  Խնդիրների բացահայտման, ներկայացման հմտություններ
 • Սթրեսակայունություն և բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • Թիմ ղեկավարելու հմտություններ
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու հմտություններ
 • Հաղորդակցության հմտություններ

Հիմնական պարտականություններ

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման ամբողջական վարումը՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների
 • Ապահովել դպրոցի գործունեության և ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ ամբողջական և հավաստի տեղեկության տրամադրումն արտաքին և ներքին շահառուներին
 • Հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն մշակել դպրոցի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը` ելնելով դպրոցի գործունեության առանձնահատկություններից
 • Գլխավորել սինթետիկ և անալիտիկ հաշիվներ պարունակող հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի, տնտեսական գործառնությունների ձևակերպման համար օգտագործվող առաջնային հաշվառման փաստաթղթերի ձևանմուշների, ներքին հաշվապահական հաշվետվությունների ձևերի մշակման և հաստատման աշխատանքները
 • Ապահովել հաշվապահական ծրագրով (ՀԾ) հաշվապահական հաշվառման վարումը, ծրագրի հնարավորությունների առավելագույն կիրառումը, հնարավոր հաշվետվությունների մշակումը, ներդրումը և օգտագործումը
 • Նախաձեռնել և կազմակերպել գույքագրման գործընթացը, կատարել գույքի ու պարտավորությունների գնահատում, ապահովել գործընթացի փաստաթղթավորված հիմքերի առկայությունը
 • Համակարգել դպրոցի ներքին վերահսկողության մեխանիզմների ներդրման և իրականացման աշխատանքները, կազմակերպել բաժինների միջև գործառնությունների ճշգրիտ ձևակերպման և փաստաթղթաշրջանառության ապահովումը, առկայության դեպքում սահմանել և վերահսկել բաժնի աշխատողների իրավասությունները
 • Կազմակերպել հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանների վարման աշխատանքները՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
 • Հաշվառման և վերահսկողության առաջադեմ ձևերի և մեթոդների կիրառմամբ կազմակերպել գույքի, պարտավորությունների, հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական պաշարների, դրամական միջոցների, ֆինանսական, հաշվարկային և վարկային գործառնությունների, իրացման, աշխատանքների (ծառայությունների) կատարման, դպրոցի գործունեության ֆինանսական արդյունքների հաշվառման աշխատանքները
 • Ապահովել տնտեսական գործառնությունների, ակտիվների շարժի, եկամուտների և ծախսերի ձևավորման, պարտավորությունների կատարման ժամանակին և ճշգրիտ արտացոլումը հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում
 • Կազմակերպել կառավարչական հաշվառման տեղեկատվական ապահովումը, ծախսերի հաշվառումը, ծառայությունների, աշխատանքների, ինքնարժեքի հաշվարկների կազմումն ըստ պատասխանատվության կենտրոնների և գործունեության ոլորտների
 • Ապահովել հարկային, հաշվապահական և վիճակագրական անհրաժեշտ հաշվետվությունների պատրաստումը, սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան մարմիններին դրանց ներկայացումը
 • Կազմակերպել հարկերի և բոլոր մնացած վճարումների փաստաթղթերի պատրաստումը և ապահովել դրանց ժամանակին փոխանցումը
 • Ապահովել աշխատակիցների աշխատավարձի հաշվարկների ժամանակին և ճշգրիտ կատատումը, կազմակերպել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում աշխատավարձերի վճարումը
 • Ապահովել դպրոցի ֆինանսական կարգապահությունը, իրականացնել գործարքների փաստաթղթային հիմքերի վերահսկողությունը և պահանջներին համապատասխանությունը
 • Մասնակցել հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների հիման վրա իրականացվող ֆինանսական վերլուծության և հարկային քաղաքականության մշակմանը, ներքին աուիդիտի կազմակերպմանը, ներկայացնել առաջարկություններ՝ հիմնադրամի ֆինանսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման, կորուստների և անարդյունավետ ծախսերի կրճատման վերաբերյալ
 • Ապահովել հաշվապահական փաստաթղթերի պահպանումն ու արխիվացումը
 • Նախաձեռնել հաշվապահական հաշվառման արդյունավետ վարման համար անհրաժեշտ կարգերի և ընթացակարգերի մշակումը, հետևել դրանց պահպանմանը և կիրառմանը
 • Թիմի ձևավորման դեպքում ղեկավարել հաշվապահության բաժնի աշխատակիցներին, նախաձեռնել և իրականացնել վերջիններիս հմտությունների և որակավորման բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ
 • Անմիջական ղեկավարին տեղեկացնել սեփական գործունեության ընթացքում վերհանված խնդիրների և թերությունների վերաբերյալ, ներկայացնել դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկություններ:
 • Աջակցել և մասնակցել հիմնադրամում իրականացվող այլ աշխատանքների՝ ըստ անհրաժեշտության

Դիմելու կարգ

Բոլոր թեկնածուներին խնդրում ենք vacancy@dcs.am էլ. հասցեին ուղարկել՝ ինքնակենսագրություն (CV): Նամակի վերնագիր դաշտում անհրաժեշտ է նշել պաշտոնը և անուն, ազգանուն՝ հաշվապահ-Անուն, ազգանուն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 20.06.2021 թ. ներառյալ:

Ընտրված թեկնածուների հետ կապ կհաստատենք անձամբ՝ ընտրության հետագա փուլերը քննարկելու նպատակով:

Կազմակերպության մասին 

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը ստեղծվել է 2013 թվականին «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից` ՀՀ Կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) հետ համագործակցության արդյունքում: Այն հիմնական դպրոց է՝ նախատեսված է 1-9-րդ դասարանցի մինչև 160 աշակերտի համար:

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը «Այբ»-ի իրագործած առաջին դպրոցական նախագիծն է՝ արտաքին պատվերով և ֆինանսավորմամբ: «Այբ» կրթական հիմնադրամի և ՀՀ ԿԲ համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է դպրոցի քաղաքային մոդել՝ հասանելի ոչ միայն ՀՀ ԿԲ աշխատակիցների, այլև Դիլիջանում բնակվող այլ ընտանիքների երեխաների համար: Դպրոցում ուսանելու պայմանները նույնն են բացառապես բոլոր աշակերտների համար:

Դպրոցը «Այբ» համակարգի առաջին դպրոցն է՝ կառուցված Երևան քաղաքից դուրս: Իր գաղափարախոսությամբ ու տեսլականով, ուսումնական ծրագրով, դասավանդման մեթոդաբանությամբ ու մոտեցումներով, ուսուցիչների և աշակերտների ընդունելության քաղականությամբ դպրոցն ամբողջությամբ սինխրոնացված է Երևանի «Այբ» տարրական և միջին դպրոցների հետ: «Այբ» կրթական հիմնադրամը նաև պատասխանատու է դպրոցի կառավարման և «Այբ»-ի չափանիշներին համապատասխան ուսումնական բովանդակության վերահսկողության համար:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed